Rettskraftige dommer

Rettskraftige dommer Alle ansatte hos Winger & Strand AS har de siste årene vært benyttet i rettsapparatet. Bare i 2019 har flere av oss vært engasjert som sakkyndig vitne ved en rekke anledninger i flere saker i Nedre Romerike tingrett, Oslo tingrett og i Heggen og Frøland tingrett. Per Iver...

Nasjonal sertifiseringsordning er i prosess

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er i ferd med å ta fram en nasjonal sertifiseringsordning for eltakstmenn. Det er uvisst når denne sertifiseringsordningen er på plass. Partner og elektroingeniør Per Iver Strand er medlem av denne komiteén (NK219) og har også vært aktiv i flere arbeidsgrupper som har jobbet med detaljene...

Ny avhendingslov vedtatt i Stortinget

– En sak av så stor viktighet hadde fortjent en grundigere prosess, forankring hos berørte bransjer og et bredt forlik i Stortinget, sier Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer. I dag, 16. mai 2019, vedtok Stortinget regjeringens forslag til endringer av avhendingslova i Prop. 44 L (2018–2019) med enkelte justeringer. I innstillingen gikk...