Hva er en eltakst?

Eltakst skal gi en tilstand av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann, berøringsfare og eventuell funksjonssvikt. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander. Selv om avviket ikke utgjør noen konkret brannrisiko i øyeblikket skal kostnader synliggjøres.
Det skal også anslås sannsynlig forventet levetid eller forringet funksjon. Eksempel på dette kan være varmekabler som er blitt feilaktig lagt, men også andre forhold kan være relevant å vurdere. Videre skal tilstandsvurderingen gi føringer for kapasitet på hovedsikringer. Til grunn legges stikkprøver, årsmeldinger fra sameiet og eller eventuelle tilstandsvurderingsrapporter nyere enn 5 år. Den skal også si noe om eventuelle forventede kostnader til boligen iht. NS 3600.
Tilstandsgrader skal spesifiseres for status på evaluerte bygningsdeler, se NS 3451 Bygningsdelstabellen. Analysenivå skal baseres på NS 3424 Tilstandsvurdering av byggverk. Levetidsbetraktninger, rapportering og prissetting skal baseres på NS 3600. Andre forhold relatert til nevnte standarder kan være aktuelle, for eksempel dersom kunde / oppdragsgiver ønsker spesifisert risikoklasser, ønsker å få evaluert elektromagnetiske felt med mer.

Erfaringer i markedet

Erfaring fra eltakstmenn tilsier at 9 av 10 av boliger som selges i dagens marked innehar alvorlige avvik som ikke blir avdekket ved den ordinære tilstandsrapporten fra byggtakstmann. Disse avvikene blir ofte avdekket i forbindelse med en påfølgende tvistesak og skaper store utfordringer for både kjøper og selger av boligen i ettertid. Derfor mener vi at det er viktig å gjennomføres en tilstandsvurdering av det elektriske anlegget. Denne gjennomgangen bør utføres av en Nemkosertifisert eltakstmann.

Nedgang i tvistersaker

Ved gjennomføring av tilstandsvurdering av boligens el.anlegg forut for salg vil antall tvistesaker først og fremst gå betydelig ned og på lengre sikt potensielt bli fraværende.

Hensikten med en eltakst kan blant annet være å:

– Kontrollere om det elektriske anlegget er sikkert å bruke;
– Sikre at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr;
– Avdekke eventuell berøringsfare eller brannfare;
– Si noe om analysenivå og tilstand basert på dette;
– Si noe om forventet tilstedeværelse av elektromagnetisk felt og kjenne til strålingskilder;
– Gi et signal om estimerte kostnader relatert til TG 3 avvik;
– Gi et signal om det bør anbefales grundigere vurderinger;
– Gi et signal om byggtakstmann eller annen profesjon bør konsulteres;
– Gi signaler om at kostnadskrevende installasjoner har estimert levetid og er utført av elektrofagmann;
– Gi en indikasjon om brannbelastning av kabler og elektrisk utstyr i rømningsveier i sameier og borettslag med mer.
-Verifisere dokumentasjon på el.anlegg ifbm. overtagelse av ny eller brukt bolig eller etter utført arbeid av elektriker.

Ny Avhendingslov vil medføre behov for eltakst ved salg

Vår erfaring tilsier at mange boliger innehar et stort antall alvorlige feil. Dette er ofte i forhold til brann- og berøringsfare.
I forbindelse med den nye Avhendingsloven vil det tvinges frem behovet for at det gjennomføres en tilstandsvurdering av også det elektriske anlegget i boliger som omsettes

Erfaring fra eltakstmenn tilsier at 9 av 10 av boligene som selges i dagens marked innehar alvorlige avvik som ikke blir avdekket ved den ordinære tilstandsrapporten fra byggtakstmann. Disse avvikene blir ofte avdekket i forbindelse med en påfølgende tvistesak og skaper store utfordringer for både kjøper og selger av boligen i ettertid. Derfor mener vi at det er viktig å gjennomføres en tilstandsvurdering av det elektriske anlegget. Denne gjennomgangen bør utføres av en Nemkosertifisert eltakstmann.