Eiendomstakst1 AS er medlem av Norsk takst.

 

Samlingen av takstbransjen sluttført: Ny slagkraftig takstorganisasjon ved navn «Norsk takst»

Samordningen av Norges Takseringsforbund og NITO Takst ble gjennomført i 2018. Den nye identiteten sikter mot å ivareta kjerneverdier som tillit og troverdighet, samtidig som vi synliggjør ambisjonene om innovasjon og forretningsutvikling på nye områder, sier Sture Pettersen.

Gir mer slagkraft

Forbrukerne vil stifte bekjentskap med begrepet Norsk Takst i takstrapporter i forbindelse med boligsalg, og når bransjen uttaler seg i faglig eller næringspolitisk sammenheng. Organisasjonen opprettholder imidlertid også Norges Takseringsforbund som juridisk selskapsnavn.

Som samlet organisasjon har vi nå fått mer slagkraft, og vil være en enda tydeligere stemme i spørsmål som berører bransjen, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk Takst.
Offentlig regulering

Takstmannens kompetanse

Norsk takst sine sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Vi er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli medlem, og vi stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning.
Helt fra starten i 1957 har Norges TakseringsForbund (NTF) arbeidet for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen alle former for taksering
I tråd med dette er våre vedtekter, lover og etiske regler videreutviklet og styrket. I tillegg er kravene til utdanning og løpende faglig oppdatering tydelige og strenge.
Norsk takst sertifiserer sine takstmenn basert på dokumentert kompetanse. Ordningen utvikles kontinuerlig og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er en viktig del av arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjekunnskap.
Vi anser det som svært viktig at Norsk takst sine medlemmer til enhver tid kan oppfylle markeds krav og samfunnets forventninger til bransjens rolle. God utdanning, jevnlig etterutdanning og et solid sertifiseringssystem bidrar til dette.

Det er kun Norsk takst sin takstutdanning som kvalifiserer til medlemskap i Norsk takst. Norsk takst-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge.
Utdanningen tilbys gjennom Norsk takst sitt datterselskap Norges Eiendomsakademi.

Eltaksering

El-kontroll er et område av stor betydning i arbeidet for å forebygge branner. Norsk takst sine spesialister gir uavhengige vurderinger av elsikkerhet og takserer installasjoner.
Målet med en el-kontroll er å sjekke om installasjonene og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, og å påpeke eventuell risiko ved feil og mangler.
Elsikkerheten i norske boliger kan med fordel kontrolleres bedre og oftere enn i dag. Nær halvparten av alle bygningsbranner her i landet skyldes elektrisitet.
At en bygning er ny, er ingen garanti mot elektriske feil. El-takstmenn finner jevnlig mangler også i nyoppførte bygg. De fleste oppdrag er imidlertid knyttet til overtakelse av eldre hus og vurdering av behov for oppgradering i gamle elanlegg.
Jevnlig el-kontroll som element i arbeidet med brannforebygging ventes å bli mer etterspurt i årene fremover, ikke minst som følge av påtrykk fra forsikringsbransjen.

Taushetsplikt

Takstmenn tilsluttet Norsk takst er vant til å behandle fortrolige opplysninger. Som kunde kan du være trygg på at informasjon ikke tilflyter uvedkommende. Vi har en egen instruks som omhandler taushetsplikt. Rapporter leveres ikke til andre enn oppdragsgiver.

Uavhengighet

Alle medlemmer i Norsk takst er underlagt strenge krav til uavhengighet. Takstene de leverer skal være upåvirket av partsinteresser. Kravene til habilitet er sammenlignbare med de som i henhold til Domstolloven gjelder i rettsvesenet.